FAQs

Guàrdies / Guardias

En el cas dels residents de medicina:

A la nostra unitat docent, seguint els criteris del programa de l’especialitat, es realitzen un total de 695 hores de guàrdia per curs. D’aquestes, a R1, R2 i R3, el 75% es realitzen a l’hospital i el 25% a l’Atenció primària. A R4, el percentatge es al revés. El calendari de guàrdies el dissenyen habitualment els tutors.

En nuestra unidad docente, siguiendo los criterios del programa de la especialidad, se realizan un total de 695 horas de guardia por curso. De estas, en R1, R2 y R3, el 75% se realizan en el hospital y un 25% en atención primaria. En R4, el porcentaje es al revés. El calendario de guardias lo diseña habitualmente el tutor.

En el cas dels residents d’infermeria:

A la nostra unitat docent, seguint els criteris del programa de l’especialitat, es realitzen un mínim de 26 hores i un màxim de 63 hores mensuals.

En nuestra unidad docente, siguiendo los criterios del programa de la especialidad, se realizan un mínimo de 26 horas y un máximo de 63 horas mensuales.

 

Sous / Sueldo

Podeu consultar el llibre de retribucions fent clic aquí.

Podéis consultar el libro de retribuciones haciendo clic aquí.

 

Per què he de triar un centre de salut quan m’incorpori a la Unitat Docent?

Por qué tengo que escoger un centro de salud cuando me incorpore en la Unidad Docente?

Recorda que has triat l’especialitat d’AFiC. Aquesta especialitat et permetrà tenir una visió global de tota l’atenció familiar i comunitària, medicina o infermeria. A diferència de les especialitats hospitalàries que només et donen la visió d’un petit grup de patologies, la nostra especialitat et donarà una visió àmplia de l’atenció a les persones des del moment del seu naixement fins a la seva mort. Aquesta especialitat t’obrirà les portes per accedir a diferents llocs de treball,  principalment centres d’atenció primària. Per aquest motiu, quan t’incorporis a la nostra unitat docent, t’assignarem un centre d’atenció primària de referència. Algunes de les rotacions que hauràs de fer durant els anys d’especialitat, com és natural, les hauràs de fer a l’hospital de referència d’aquell centre. Això t’ajudarà a adquirir els coneixements necessaris en totes aquelles especialitats que la resta de MIR i IIR només veuen de forma parcial.

 

Recuerda que has escogido la especialidad AFyC. Esta especialidad te permitirá tener una visión global de toda la atención familiar y comunitaria, medicina o enfermería. A diferencia de las especialidades hospitalarias que solo te dan una visión de un pequeño grupo de patologías, nuestra especialidad te dará una visión mucho más amplia de la atención a las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Esta especialidad te abrirá las puertas para acceder a diferentes puestos de trabajo, principalmente en la atención primaria. Por este motivo, cuando te incorpores a nuestra unidad docente te asignaremos un centro de atención primaria de referencia. Algunas de las rotaciones que tendrás que hacer durante la especialidad, como es natural, las harás en el hospital de referencia de este centro. Esto te ayudará a adquirir los conocimientos necesarios en todas aquellas Especialidades que el resto de MIR y EIR solo ven de forma parcial.

 

Tindré ajudes econòmiques per realitzar formació o assistir a jornades i congressos?

Tendré ayudas económicas para realizar formación o asistir a jornadas y congresos?

Cada especialitat té un programa de formació específica i gratuïta. Malgrat això, és possible que hi hagi habilitats i coneixements que vulguis adquirir amb formació externa o en la participació en jornades i congressos. La Unitat Docent disposa d’un pressupost propi i d’uns criteris de concessió d’ajuts per assistir a aquestes activitats.

Cada especialidad tiene un programa de formación específica y gratuita. A pesar de esto, es posible que haya habilidades y conocimientos que quieras adquirir con formación externa o en la participación en jornadas y congresos. La Unidad Docente dispone de un presupuesto propio y de unos criterios de concesión de ayudas para asistir a estas actividades.

 

Puc fer una rotació externa? / Puedo hacer una rotación externa?

A R2 de infermeria i a R3 de medicina hi ha la possibilitat de fer una rotació externa. Aquesta rotació externa us permetrà ampliar coneixements en aquelles àrees que vosaltres decidiu. Quan us incorporeu a la unitat docent us indicarem quin és el procediment per sol·licitar aquestes rotacions.

En R2 de enfermería y en R3 de medicina hay la posibilidad de hacer una rotación externa. Esta rotación os permitirá ampliar conocimientos en aquellas áreas que vosotros decidáis. Cuando os incorporéis a la unidad docente os indicaremos cual es el procedimiento para solicitarla.

 No hablo catalán, será un impedimento para realizar la residencia?

En la zona de la Cataluña Central se habla habitualmente en catalán, aunque no es necesario hablarlo siempre os beneficiará entenderlo un poco. Aun así, hemos tenido residentes de todas las partes de España, de Latinoamérica, Sudamérica, incluso de Asia y venían aquí sólo hablando inglés, por lo que podemos decir que la lengua no será un impedimento, además, ofrecemos un curso de catalán gratuito para los residentes no-catalanoparlantes.

Què he de fer un cop he escollit la unitat docent al Ministeri? / Qué tengo que hacer una vez he escogido la unidad docente en el Ministerio?

  • El més important i el primer que heu de fer és trucar a la unitat docent de la GTCC al tel.936930040 o enviar un correu a ud.cc.ics@gencat.cat

Lo más importante y lo primero que debes hacer es llamar a la unidad docente de la GTCC al teléfono 936930040 o mandar un correo a ud.cc.ics@gencat.cat

 

  • Podeu fer una visita guiada amb els coordinadors docents de cada centre si teniu dubtes a l’hora d’escollir centre docent. Per fer-ho us heu de posar en contacte amb els coordinadors docents de cada centre.

 Podéis hacer una visita con los coordinadores docentes de cada centro si tenéis dudas a la hora de escoger centro docente. Para hacerlo, debéis poneros en contacto con el coordinador docente de cada centro.

  • Podeu resoldre dubtes sobre aspectes més concrets de la residència parlant amb els residents de contacte:

Podéis resolver dudas sobre aspectos más concretos de la residencia hablando con los residentes.

Els darrers anys, els grups de residents MIR i IIR han creat un grup de Whatsapp propi per compartir informació, si ho creieu convenient, és aconsellable fer-ho.

En los últimos años, los residentes MIR y EIR han creado un grupo de Whatsapp propio para compartir información, si lo veis conveniente, os lo aconsejamos.