Drets i deures de la ciutadania

A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans estan reconeguts per mitjà de la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 24 de juliol de 2001. Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica.

Més informació a Canal Salut / Ciutadania / Drets i deures.