Rotació rural

Oferta formativa del període de rotació rural en Medicina Familiar i Comunitària
EAP Santa Eugènia de Berga – Unitat Docent de la Catalunya Central

 

 

Organització assistencial

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) està ubicat a la població de Santa Eugènia de Berga. En aquest centre s’hi duen a terme les reunions d’equip, es localitzen els serveis centrals i de direcció i es presta l’atenció continuada.

Els horaris dels consultoris els podeu consultar aquí, així com els horaris d’atenció continuada.

Des del punt de vista sociodemogràfic, la població de l’ABS es caracteritza, en comparació a les ABS estàndard urbanes, per:

  • Major envelliment de la població
  • Ruralitat i dispersió dels nuclis habitats
  • Dedicació laboral en als àmbits de la ramaderia, l’agricultura i les indústries càrniques.

Organització docent

L’equip, acreditat per a la docència des de l’any 1.990, participa, de manera formal, en la docència dels següents àmbits:

  • Formació Medicina Familiar i Comunitària (Unitat Docent de la Catalunya Central)
  • Formació pràctica de la diplomatura d’infermeria de la Universitat de Vic.
  • Centre col·laborador de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la formació de estudiants de sisè (rotació medicina rural).

Pel que fa a la formació MIR en MFiC, l’Equip d’Atenció Primària compta amb set tutors acreditats. Les sessions de formació que es realitzen són les següents:

SESSIONS FORMATIVES EAP Es duen a terme al llarg de tot l’any i es fan els dimecres de 14 a 15’45 h i els divendres de 8 a 9’45 h.
ESPAI R Es tracta d’un espai dedicat a la recerca i la formació específica per a residents. Les sessions es duen a terme els mesos no estivals i es fan els dimarts de 8 a 10 del matí.
ESPAIS FORMATIUS INTRAUBA Cada Unitat Bàsica d’Atenció (UBA) estableix un horari específic de revisió de casos i temes entre tutors i residents.

Dins l’estructura docent, els residents participen activament en la realització dels treballs de recerca que es duen a terme dins l’equip.

Cartera de serveis

La cartera de serveis del centre compleix els estàndards de tot centre acreditat per a la docència en MFiC. No obstant, per la pròpia ruralitat hi ha serveis i orientacions assistencials especialment remarcables, com són:

  Atenció domiciliària
  Orientació comunitària de la pràctica – consell de salut
  Maneig familiar
  Seguiment de l’embaràs

Altres serveis a destacar són

  Control TAO
  Crioteràpia
  Cirurgia menor
  Infiltracions
  Ecografia
  Cribratge ocular amb càmara no midriàtica
  Espirometries
  Serveis coordinats amb PADES i Hospitalització domiciliària
  Atenció continuada
  Interconsulta mensual amb Salut Mental

Organització del programa formatiu en MFC rural

L’oferta formativa es dirigeix a residents de Medicina Familiar i Comunitària a partir del segon any de formació en Centres d’Atenció Primària urbans.

La durada de l’estada és de un a dos mesos, segons desig del resident que ho sol·licita i la capacitat docent del l’equip en aquell moment.

La rotació, pel que fa a continguts, poblacions i objectius docents es pactarà cas a cas tenint en compte els interessos i motivacions de cada resident i l’opinió de les unitats docents.

Dins aquesta orientació a la carta de la rotació, existeix la possibilitat de participar en els dispositius d’atenció continuada sigui dins el propi EAP o bé dins el dispositiu comarcal ACUT.

En cap cas, l’EAP o el SAP Osona es farà càrrec del pagament de les hores de guàrdia. Aquesta despesa l’ha d’assumir el SAP d’origen.

Les rotacions i el objectius formatius quedaran formalment especificats per a cada resident i serà sobre aquests preceptes que es farà el seguiment i avaluació de l’estada.

Cada resident farà una avaluació de la rotació, així com serà també avaluat pels tutors amb qui ha rotat.

Dins les prestacions de la rotació existeix la possibilitat d’utilitzar les dependències del centre (cuina, menjador, bany i dormitori) de dilluns a divendres. Les condicions d’ús d’aquestes dependències es pacten en cada cas.

Com accedir a la rotació rural de Santa Eugènia de Berga

Els residents interessats en fer la rotació al nostre centre, han de fer la sol·licitud al cap d’estudis de la seva unitat docent, qui ja coordinarà l’estada amb el cap d’estudis de la Unitat Docent de la Gerència Territorial de la Catalunya Central.

El Cap d’Estudis de la Unitat Docent de l’MFiC de la GTCC és el Dr. Joan Deniel i està ubicat a la seu de la Gerència Territorial Catalunya Central de St. Fruitós de Bages els dimarts i dijous de les 9h a les 17 h. (tel: 93 693 00 49 / jdeniel.cc.ics@gencat.cat).

El Dr. Deniel contactarà amb la responsable d’organització d’aquestes rotacions que és la Dra. Ana Puente, abans referida.

A través del contacte directe amb la Dra. Puente s’establiran les dates, la durada, el continguts i els objectius docents de la rotació.

Document Camfic Rotació Rural

On som?