Què són els drets ARCO?

publicació_icsccDes de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania (UAC), de l’EAP Montserrat, volem fer difusió dels drets ARCO per garantir una informació adequada a la ciutadania sobre els seus drets, amb relació a les seves dades personals i, com exercir-los.


Què són?

Els drets ARCO són els drets que totes les persones poden exercir amb relació a les seves dades personals i, per tant, totes les entitats estan obligades a garantir el seu compliment.

Cada persona té dret d’exercir un control efectiu sobre les seves pròpies dades i, per tant, té dret a saber quines dades de si mateixa té l’entitat i decidir si vol que les segueixi tenint.

Per poder exercir aquest control, es reconeixen un conjunt de drets denominats Drets Arco, els quals estan reconeguts a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Els drets ARCO aglutinen quatre drets diferenciats, són els següents:

 1. DRETS ARCODret d’accés: és el dret d’un mateix a sol•licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i per a quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.
 2. Dret de rectificació: és el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
 3. Dret de cancel·lació: és el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació de dades personals de salut origina el bloqueig de les dades, i només s’han de conservar per tenir-les a la disposició d’administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s’han de suprimir les dades.
 4. Dret d’oposició: és el dret d’un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

arco


Qui els pot exercir

Aquests drets són de caràcter personal, és a dir, només poden ser exercits per les persones titulars de les dades o pel seu representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

arco


Com s’exerceix

Les vies preferents que l’Institut Català de la Salut (ICS) preveu per atendre les sol·licituds d’exercici dels drets són les següents:

 • A través de les peticions presentades als centres assistencials de l’ICS que generen la informació objecte d’exercici dels drets.
 • A través de peticions presentades al Centre Corporatiu de l’ICS.
 • En el cas del dret d’accés, també es pot exercir a través de La Meva Salut, quan estigui degudament implantat.
 • Qualsevol altra via de les previstes pel procediment administratiu.

Preferentment es farà a través del formulari que es facilitarà als centres, si bé no és obligatori. Sempre s’haurà de presentar per escrit i el procediment serà gratuït.

arco


Sol·licitud

Les sol·licituds per a l’exercici dels drets ARCO que presentin les persones afectades han de complir un contingut mínim legalment establert (article 25.1 del Reglament):

 1. Nom i cognoms.
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que l’identifiqui. En el cas que es faci per correu electrònic, cal un certificat digital o instruments electrònics anàlegs.
 3. Petició en què es concreta la sol•licitud expressada de forma clara i detallada. En el cas del dret de rectificació, cal indicar, a més, a quines dades es refereix i quina correcció s’ha de fer. També s’han de concretar les dades en el dret de cancel•lació i d’oposició, si s’escau.
 4. Adreça a efecte de notificacions.
 5. Data de la petició i signatura de la persona sol•licitant.
 6. En el seu cas, documents que acreditin la petició.

Si la persona afectada actua per mitjà de representant (legal o voluntari), la sol·licitud ha d’incloure també:

 1. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que identifiqui el/la representant.
 2. Document/s on consti la representació (escrit d’autorització, llibre de família, sentència judicial de nomenament de tutor, etc.).

Cal, a més, depenent dels drets, aportar la documentació acreditativa del que es demana.

arco


Terminis de resposta

 • Dret d’accés: 1 mes
 • Dret de rectificació: 10 dies hàbils
 • Dret de cancel•lació: 10 dies hàbils
 • Dret d’oposició: 10 dies hàbils

Tots els terminis es compten a partir de l’endemà de la data de recepció de la sol•licitud de la persona interessada.

arco


Avatar photo

Quant a ICS Catalunya Central

Gerència Territorial de la Catalunya Central. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Notícies i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.